Regulamin sklepu internetowego
sklep.bigar.pl


§1
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży, oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego pod nazwą sklep.bigar.pl i jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej sklepu.

2. Właścicielem Sklepu jest: BIGAR Spółka Jawna  Bik Krzysztof i Gardyza Zbigniew, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod adresem 61-005 Poznań ul. Koronkarska 13  NIP 7820065166 REGON 63013307 zwanym dalej Sprzedawcą.

3. Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy poprzez :
- pocztę elektroniczną pod adresem: sklep@sklep.bigar.pl
- telefonicznie pod numerem: +48 61 650 75 95

§2
Definicje zawarte w regulaminie

1. Klient - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której  przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w sklepie internetowym lub korzysta z innych usług zawartych w sklepie.

2. Konsument - Klient będący konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego.

3. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu  art.43[1]Kodeksu Cywilnego.

4. Towar – produkt prezentowany w sklepie internetowym.

5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

7. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta ( Dz. U. 2014, Nr 827 ).

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr144, poz. 1204 ze zm.).

9. Zamówienie - oświadczenie woli klienta stanowiące ofertę zawarcia   Umowy Sprzedaży towaru ze sprzedawcą.

10. Usługi - usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą  elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dn.18 lipca 2002 roku (Dz.U.nr144/poz.1204 ze zm.).

11. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

12. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za towar.

 

 

§3
Zasady korzystania za sklepu internetowego


1. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem  posiadania przez klienta właściwego urządzenia z dostępem do internetu i poczty elektronicznej,oraz zainstalowania właściwej przeglądarki internetowej.

2. Klient zobowiązany jest do:
◦ korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania.
◦ niepodejmowania działań takich jak; rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego informacji handlowej (spam)
◦ korzystania za Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Sprzedającego
◦ niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa
◦ korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej.

 

 

§4
Zawarcie umowy sprzedaży  

1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Informacje o Towarach znajdujące się na stronach internetowych Sklepu  stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zamówienia można składać poprzez witrynę  internetową za pomocą Formularza zamówienia lub drogą telefoniczną pod numerem 48 650 75 95.

4. W przypadku składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia oraz droga telefoniczną ,zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Oferta złożona w ten sposób wiąże Klienta, jeżeli na podany przez niego adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta. Z chwilą otrzymania tej oferty przez Klienta oraz potwierdzenia przez niego jej otrzymania (potwierdzenie przeczytania e-maila) zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim,o treści zgodnej z Regulaminem.§5
Dostawa towaru

1. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczy się w dniach roboczych zgodnie z regulaminem. Sprzedawca w opisie towaru informuje Klienta o liczbie dni roboczych  potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy.

2. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium rzeczypospolitej Polskiej i jest realizowana na wskazany przez Klienta adres w trakcie składania zamówienia.

3. Przy każdej dostawie Towaru dołączany jest dowód zakupu, faktura lub  paragon.

§6
Ceny i sposoby płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i cła.

2. Koszty dostawy Towaru ,które pokrywa Klient ,są ustalane w trakcie  procesu składania Zamówienia.

3. Sposoby płatności:

a. płatność elektroniczna, Klient dokonuje płatności przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu w wybranych bankach. Na stronach sklepu Klient zostanie przekierowany do właściwej witryny  w celu dokonania płatności

b. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy
Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

c. pobranie płatność dostawcy przy odbiorze towaru
Sprzedawca informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany  dokonać zapłaty za Zamówienie. W przypadku braku płatności w terminie  jaki ustalono i bezskutecznym wezwaniu Klienta do zapłaty po  wyznaczeniu nowego terminu Sprzedawca może odstąpić od Umowy na podstawie art.479 Kodeksu Cywilnego.

§7
Reklamacje towarów z tytułu rękojmi1. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta  wobec Klienta będącego Konsumentem. Rękojmia wobec Przedsiębiorców jest wyłączona.

2. Reklamacje z tytułu naruszenia praw Klienta lub na podstawie niniejszego regulaminu należy kierować  pod adres jak w § 1 pkt 2 i 3.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien  zgłosić odpowiednie zawiadomienie podając jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od momentu jej zgłoszenia.


§8
Gwarancje

Większość towarów za sklepu sprzedającego posiada gwarancję producenta lub importera. Informacja o warunkach takiej gwarancji jest dołączana w formie drukowanej do towaru i należy dotrzymać jej warunków ( np. rejestracja towaru na stronie www), aby można ją zastosować.

§9
Reklamacje  z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Klient może zgłaszać Sprzedającemu reklamacje z tytułu funkcjonowania sklepu i korzystania z jego usług  pod adresem  jak w§ 1 pkt 2 i 3 podając rodzaj i opis zaistniałego problemu.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od zawiadomienia.


§10
Prawo odstąpienia od Umowy


1. Klient będący konsumentem,który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Oświadczenie takie znajduje się na stronach Sklepu -> TUTAJ

2. Termin 14-dniowy liczony jest od dnia dostarczenia Towaru lub od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi.

3. Sprzedawca  po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania  oświadczenia.

4. W razie odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.

-  Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy w stanie niezmienionym,chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru,cech i funkcjonalności Towaru.

- Konsument powinien obchodzić się z Towarem i sprawdzać go tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

5. Sprzedawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia  otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

-  Sprzedawca dokona zwrotu płatności w taki sam sposób, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

-  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili  otrzymania  towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego  odesłania, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od  Klienta.

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego  dodatkowych kosztów.

7. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w szczególnych przypadkach i zostało wskazane w art.  38 ust.2 Ustawy o prawach Konsumenta, a w szczególności:

- świadczenia usług rozpoczętego ,za zgodą Konsumenta, przed upływem 10 dni od końca zawarcia Umowy;

- umów dotyczących świadczeń ,za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

- świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

- świadczeń , które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu ;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po  dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§11
Postanowienia końcowe


1. Sprzedawca oświadcza, ze wszelkie prawa do Sklepu internetowego, prawa autorskie do nazwy, domeny internetowej,strony internetowej do formularzy zawartych na stronie Sklepu należą do niego i można z nich korzystać zgodnie z Regulaminem.

2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu bez zgody Sklepu.

3. Sprzedawca oświadcza i wyraża zgodę na rozstrzyganie ewentualnych  sporów powstałych pomiędzy nim a Klientem na drodze pozasądowej.

4. Klient będący Konsumentem posiada możliwość dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji poza sądowo:

- jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu  konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu

- może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego

- może uzyskać w sprawie rozstrzygnięcia sporu  bezpłatną pomoc u  powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji  społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (Federacja Konsumentów,Stowarzyszenie Konsumentów  Polskich)

5. W przypadku sporów nierozstrzygniętych polubownie :
- spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,który jest Konsumentem, zostaną poddane sądom właściwym zgodnie postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
- spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. który jest Przedsiębiorcą zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

6. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, a nowy regulamin zostanie opublikowany na stronach sklepu na 14 dni przed jego wejściem w życie. Wszystkie zamówienia przyjęte  do realizacji przez Sprzedającego przed  dniem zmiany Regulaminu będą realizowane na podstawie regulaminu z  dnia przyjęcia zamówienia.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną,przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne przepisy prawa polskiego.

Bezpieczne płatności obsługuje Przelewy24

Płatności bezpiecznie obsługują dla nas Przelewy24